Gamechangers oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka toteuttajana oli Lahden ammattikorkeakoulu / LAB ammattikorkeakoulu, tiiviissä yhteistyössä useiden pelialan yritysten, yhteistyö- ja neuvonantajatahojen kanssa. GameChangersin tavoitteena on ollut kasvattaa pelialan diversiteettiä ja lisätä erityisesti naisten kiinnostusta alan opintoja, harrastuneisuutta ja sitä kautta työmahdollisuuksia kohtaan. Projekti alkoi elokuussa 2017 ja päättyi tammikuussa 2020.

Gamechangersin toimintaan kuuluivat toisen asteen opiskelijoille järjestetyt pelialan uratarinoita, alan koulutusta ja moninaisia tehtäviä esitteleviä messutapahtumia, erityisesti pelialasta kiinnostuneille naisille järjestetty intensiivinen valmennusohjelmaa sekä YouTube-livestriimi, jossa esiteltiin valmennuksen aikana syntyneitä pelidemoja.

1) Screenshot-päivät: toisen asteen oppilaitosten naisopiskelijoille järjestetyt teematapahtumat, joissa on tuotu esille pelialan opiskelumahdollisuuksia, alalla toimivia naisia ja uravaihtoehtoja toiminnallisin keinoin mm. lukioissa, nuorille suunnatuissa tapahtumissa ja kirjastoissa.

GameChangers Helsingissä järjestetyssä Super-Ada tapahtumassa 2018.

2) Beta-valmennus: pääosin pelialalla sovellettavissa olevaa koulutusta, osaamista ja kokemusta omaaville naisille tarkoitettu valmennusohjelma, jossa käytiin läpi pelialan monipuolisia osaamistarpeita, pelialan avaintaitoja, pelillisyyteen liittyvää teoriatietoa, peleihin liittyviä teknologioita, sukupuolen representaatioita ja diversiteetin merkitystä, myyntiä, markkinointia, verkostoitumista, tiimityöskentelyä, kansainvälisyyttä sekä uusien ideoiden synnyttämistä.

Yhteensä noin 21 päivää runsaan kolmen kuukauden aikana kestänyt valmennus koostui kolmesta moduulista: teoria, teknologia ja toiminta, joiden läpileikkaavana teemana on ollut peliteollisuuden sukupuolittuneisuus ja diversiteetin lisääminen.

Valmennus sisälsi sekä lähipäiviä asiantuntijaluentoineen ja työpajoineen, asiantuntijavetoista etäohjausta sekä pelinkehitystiimien oman pelidemon työstämistä luentojen ulkopuolella. Lisäksi valmennettaville on järjestetty tutustumis- ja osallistumismahdollisuuksia pelialan tapahtumiin, joissa näillä on ollut mahdollista kasvattaa ammatillisia verkostojaan.

Beta-valmennus järjestettiin kaksi kertaa vuosien 2018-2019 aikana. Erilaisista ihmisistä ja osaajista koostuvat monimuotoiset tiimit kehittävät aivan uudenlaisia ideoita ja pelejä, joissa pyrittiin erottautumaan perinteisistä sukupuolikäsityksistä ja sukupuolittuneista tarinoista. Taitojen puolella pelikoodaajista on aina pulaa, mutta muitakin taitoja tarvitaan: viestintä, graafinen suunnittelu, myynti- ja markkinointi, pelitestaus, projektijohtaminen, käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen ja kehittäminen, äänisuunnittelu ja yhteisömanagerointi ovat esimerkkejä alan monipuolisista osaamistarpeista.
Valmennuksen aikana osallistujat muodostivat omat pelinkehitystiiminsä ja saivat käyttöönsä resurssit joiden avulla valmennuksen päätteeksi ensimmäinen peli oli esittelyvalmis kansainväliselle yleisölle.

Aiempaa kokemusta pelien tekemisestä ei vaadittu; aito into oppia ja kiinnostus pelejä kohtaan riittivät, loppu oli omasta motivaatiostasi kiinni. Apuna matkalla studiolla oli käytössään alan asiantuntijoiden luento- ja workshop-päivät, laadukkaat verkkomateriaalit sekä pelialan ammattilaisista koottu mentoreiden joukko. Valmennusten työkielenä oli englanti.

Valmennuksia järjestettiin kaksi; ensimmäinen syksyllä 2018 ja toinen keväällä 2019. Molempiin valmennuksiin valittiin noin 20 osallistujaa. Vaikka valmennus olikin pääasiassa naisille suunnattu, emme rajoittaneet mahdollisuutta hakea mukaan sukupuolen perusteella.

Valmennuksien tunnelmia voit käydä katsomassa Instagram-tililtämme. Kevään 2019 peliryhmien peleihin vot tutustua YouTube-kanavallamme.

Kevään 2019 BETA-valmennusryhmä.

3) Point-and-Click -messut: Virtuaaliset pelimessut Gamechangers-hankkeen YouTube-kanavalla, jossa valmennusohjelmaan osallistuneet tiimit esittelivät valmennuksen aikana syntyneitä pelikonseptejaan ja -demojaan sekä fyysisinä tapahtumina Lahden kaupunginkirjastolla ja Suurmäen huipulla että suorana striimilähetyksenä englanniksi.

BETA-valmennusryhmä Takapulpetin valmistelua esitykseen.

Lisäksi Gamechangers järjesti säännöllisiä pelialaan liittyneitä Meetupeja, vapaamuotoisia tapahtumia, joissa alan ehdottomat asiantuntijat kertoivat peliteollisuudesta, pelinkehityksen eri osista sekä pelialan yrittäjyydestä, vähintäänkin kahvikupin äärellä.

Niin Beta-valmennuksen kuin Gamechangers-hankkeen ydinviestinä oli, ettei kaikkea pelialalla tarvittavaa osaamista täydy hallita itse, vaan keskeistä on ymmärtää, minkälaisia taitoja ja tietoja peliprojektin loppuunsaattamiseksi tarvitaan ja minkälaisen osaajatiimin ympärilleen voi kerätä, jotta hyvä peli-idea päätyy tuotteeksi. Lisäksi, peleistä on tullut etenkin nuoremmille sukupolville yksi keskeisimmistä ajanvietteen muodoista. Peliteollisuus on jo aikaa sitten ohittanut mm. elokuvateollisuuden globaalilla liikevaihdolla mitattuna, mikä tarkoittaa myös sitä, että pelejä pelaavat yhä moninaisemmat yleisöt, niin tytöt ja pojat, miehet kuin naisetkin. Samaan aikaan, kun naiset ovat ottaneet yhä vahvemman jalansijan pelien käyttäjinä, naisten osuus alan työntekijöistä on kuitenkin vain viidennes. Kun pelaajista jo puolet on naisia, on aliedustus tekijöissä myös käytännön haaste – syntyykö pelejä, jotka vastaavat monimuotoistuvan yleisön tarpeisiin? Alan yritykset ovat peräänkuuluttaneet naisten saamista alalle jo pitkään, sillä alalle kaivataan työvoimaa, uutta osaamista ja ennen kaikkea uusien näkökulmien myötä syntyviä raikkaita ideoita. Gamechangers on vahvistanut ymmärrystä siitä, että pelialan osaajiksi kaivataan yhtä lailla naisia kuin miehiäkin erilaisista taustoista ja kulttuureista.

Lisätietoja hankkeesta:

Ari Hautaniemi, kehittämispäällikkö
LAB-ammattikorkeakoulu
ari.hautaniemi@lab.fi

Ria Gynther, TKI-asiantuntija
LAB-ammattikorkeakoulu
ria.gynther@lab.fi

Gamechangers Euroopan rakennerahastojen tietopankissa: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21041